Задати питання
Success request
Дякуємо за Вашу заявку

Зареєструватись на курс
Swift iOS
Задати питання

Swift (iOS) з нуля

Swift — сучасна об’єктно-орієнтована мова, оптимізована під написання додатків для будь-яких пристроїв екосистеми компанії Apple. Ми допоможемо вам вивчити Swift з нуля і дійти до рівня розробника мобільних додатків під систему iOS, опанувавши весь процес роботи — від проектування до тестування й виправлення помилок, від установки додатків і до їх публікації в App Store.

По закінченню курсу Ви
 • Вивчите синтаксис мови програмування Swift
 • Навчитесь використовувати playground для тестування нових класів, функцій
 • Навчитеся працювати з середовищем розробки Xcode
 • Навчитеся використовувати стандартні Swift Frameworks
 • Оволодієте процесом тестування додатків за допомогою Crashlytics SDK
 • Дізнаєтесь про процес публікації додатків в App Store та можливості їх монетизації
 • Отримаєте закріплені на практиці навички по створенню iOS-додатків для iPhone та iPad
 • По завершенню отримаєте сертифікат про проходження курсу, відмінники — рекомендований лист та можливість працевлаштування
Програма курсу
Основи Swift
 • Як встановити Xcode і створити playground
 • Змінні і константи
 • Типи даних
 • Оператори
 • Інтерполяція рядків (підстановка змінних)
 • Масиви
 • Словники
 • Умовні оператори
 • Цикли
 • Оператори передачі управління Switch case
 • Функції
 • Опціонали
 • Прив’язка опціоналів
 • Перерахування
 • Структури
 • Класи
 • Властивості
 • Статичні властивості і методи
 • Контроль доступу
 • Поліморфізм і приведення типів
 • Замикання

 

Програмування на Swift. Початковий рівень

 

 • Константи & Змінні. UIImageView. NSFileManager
 • UITableView
 • Storyboards. Застосування Multiple Storyboards
 • Asset catalogs. UIButton. CALayer. UIColor. UIAlertController
 • UIBarButtonItem. UIActivityViewController. NSURL
 • loadView(). WKWebView. Delegation. Класи & структури. NSURLRequest. UIToolbar. UIProgressView. Key-value observing
 • NSString. Методи, які вертають значення. Booleans. NSRange
 • Closures
 • Auto Layout
 • JSON. NSData. UITabBarController
 • addTarget(). enumerate(). countElements(). find(). join(). Property observers. Range operators
 • Grand Central Dispatch
 • UICollectionView. UIImagePickerController. NSUUID. Класи
 • UIGestureRecognizer
 • NSUserDefaults. NSCoding. NSKeyedArchiver
 • Core Image. UISlider. Як записати фотографію у альбом
 • Core Animation. CGAffineTransform
 • Розширення Safari. UITextView. NSNotificationCenter
 • SKShapeNode. AVAudioPlayer. UIBezierPath. Custom enums
 • MKMapView. MKAnnotation. MKPinAnnotationView. CLLocationCoordinate2D
 • NSTimer. FollowPath(). Sprite color blending. Shake gesture
 • UILocalNotification
 • CLLocationManager. CLBeaconRegion. CLProximity
 • Language extensions. Swift playgrounds
 • Multipeer Connectivity Framework
 • Core Motion. Collision bitmasks. Array reversing. Compiler directives
 • Core Graphics
 • UIStackView. iOS 9 multitasking for iPad. Size classes
 • Profiling. Shadows. Umage caching. SDWebImage
 • Core Spotlight. SFSafariViewController. NSAttributedString. Dynamic Type. Automatic UITableViewCell sizing
 • CloudKit. CKRecord. CKQuery. CKSubscription. AVAudioRecorder and push messages
 • Підготовка додатку до публікації в App Store